Die Lotsch Bar

Awie tschungit, kon Stress. Achtung: es konn leicht passiern dassis dou di echtn Sarnar trefft. Vielleicht sigour insr Modl, in Walter.

Dou konnsche an bsundrn Cocktail schlürfn, in bestr Gsellschoft a güets Aperitifl trinken ödr gimietlich an Digestif fossn. Ödr liebar decht a Bierl? Gsund!

Summr Highlight: onmol in Mounit mochmr in Feirom fr dir und deine Kolleign zi gonz epis Bsundrn. Kemp zin Aperitivo Lungo und lots enk af dr Tirass güet gie – epis zin Essn und a Live Muse inklusive.

 Kuchl Kings & Oma

Sarnarisch güet!

Wie bi dr Oma: onfoch, bsundrs, güet.

Obndstun

Isch a klons Highlight:

Is Nochtmol bi ins